NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke: - while() - do while() - for() - foreach() AJAX

Zanke v PHP

Zanka v PHP nam pridejo prav, kadar želimo, da isti blok kode teče večkrat, znova in znova. Namesto da bi v script-u dodali več enakih vrstic, za to uporabimo zanke. Zanke so uporabne prav zato, da isto kodo ponavljajo znova in znova, seveda samo v primeru, da je izpolnjen določen pogoj. Poznamo pa naslednje vrste zank:

IME SINTAKSA OPIS PRIMER
while()
  while (pogoj je resničen (true)) {
    koda ki se izvrši;
  }
          
zanka while() se "vrti" (loop) skozi kodo OGLEJ SI PRIMER
do while()
  do {
    koda, ki jo je potrebno izvršiti;
  } while (pogoj je resničen (true));
          
zanka do while() enkrat "zavrti" (loop) kodo, in potem zanko ponovi OGLEJ SI PRIMER
for()
  for (init števec, test števec, increment števec) {
    koda, ki se izvede za vsako ponovitev;
  }
          
zanka for() se "vrti" (loop) skozi kodo določeno-krat OGLEJ SI PRIMER
foreach()
  foreach ($array (seznam) kot $value (vrednost)) {
    koda, ki jo je potrebno izvršiti;
  }
          
zanka foreach() se "vrti" (loop) skozi kodo za vsak element v seznamu OGLEJ SI PRIMER

Zanka while() se "vrti" (loop) skozi kodo, dokler je določen pogoj resničen.

Prvi primer prikazuje števila od 1 do 5:

Številka je: 1
Številka je: 2
Številka je: 3
Številka je: 4
Številka je: 5
  <?php
  $a = 1; // inicializiramo števec zanke ($a) in nastavimo začetno vrednost na 1

  while ($a <= 5) { // z zanko nadaljuje dokler je $a manjši ali enak 5
    echo "Številka je: $a <br>"; // izpiše besedilo pred številko
    $a++; // poveča vrednost števca za 1, za vsako ponovitev
  }
  ?>
        

Drugi primer prikazuje števila od 1 do 100, in jih šteje po 10:

Število je: 0
Število je: 10
Število je: 20
Število je: 30
Število je: 40
Število je: 50
Število je: 60
Število je: 70
Število je: 80
Število je: 90
Število je: 100
  <?php
  $b = 0; // inicializiramo števec zanke ($b) in nastavimo začetno vrednost na 0

  while ($b <= 100) { // z zanko nadaljuje dokler je $b manjši ali enak 100
    echo "Število je: $b <br>";
    $b+=10; // poveča vrednost števca za 10, za vsako ponovitev
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Zanka do while() enkrat "zavrti" (loop) kodo, in potem zanko ponovi, dokler je pogoj resničen (True).

Naslednji primer nastavi spremenljivko $c na 1 ($c = 1). Zanka do while bo nato izpisala nekaj izhodnih podatkov, in kasneje povečala spremenljivko $c za 1 oziroma z 1. Nato se preveri pogoj, ali je $c manjši ali enak 5, in zanka bo delovala dokler bo $c manjši ali enak 5.

Številka je: 1
Številka je: 2
Številka je: 3
Številka je: 4
Številka je: 5
  <?php
  $c = 1; // nastavimo spremenljivko na 1

  do {
    echo "Številka je: $c <br>"; // izpis podatkov
    $c++; // poveča spremenljivko
  }  while ($c <= 5); // preveri pogoj
  ?>
        

Drugi primer nastavi spremenljivko $d na 6, potem zanko zažene, in potem preveri pogoj.

Številka = 6
  <?php
  $d = 6; // nastavimo spremenljivko na 6

  do {
    echo "Številka = $d <br>"; // izpis podatkov
    $d++;
  }  while ($d <= 5); // preveri pogoj, in ker je pogoj manjši ali enako od 5, bo prikazal samo 6
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Zanka for() se "vrti" (loop) skozi kodo določeno-krat. Zanko for uporabimo v primerih, ko vemo kolikokrat se mora zagnati.

Parametri:

primer prikazuje števila od 0 do 10:

Številka = 0
Številka = 1
Številka = 2
Številka = 3
Številka = 4
Številka = 5
Številka = 6
Številka = 7
Številka = 8
Številka = 9
Številka = 10
  <?php
  for ($e = 0; $e <= 10; $e++) {
    echo "Številka = $e <br>";
  }
  ?>
      

Razlaga:

primer šteje števila od 0 do 100 po 10:

Številka = 0
Številka = 10
Številka = 20
Številka = 30
Številka = 40
Številka = 50
Številka = 60
Številka = 70
Številka = 80
Številka = 90
Številka = 100
  <?php
  for ($f = 0; $f <= 100; $f+=10) {
    echo "Številka = $f <br>";
  }
  ?>
      

Razlaga:


NAZAJ NA TABELO

Zanka foreach() se "vrti" (loop) skozi kodo za vsak element v seznamu (array). Zanka foreach() deluje samo v seznamih (array), in se uporablja za zankanje (loop) skozi vsako vrednost v seznamu (array).

Za vsako ponovitev zanke, je vrednost elementa seznama dodeljena $vrednosti, in kazalec seznama se premakne za 1, dokler ne doseže zadnjega elementa v seznamu (array). Naslednji primer bo prikazal vse barve iz seznama

Modra
Zlata
Rdeča
Zelena
Rumena
Bela
Siva
  <?php
  $barve = array("Modra", "Zlata", "Rdeča", "Zelena", "Rumena", "Bela", "Siva");

  foreach ($barve as $value) {
  echo "$value <br>";
  }
  ?>
      

Naslednji primer bo prikazal oboje, ključe (imena) kot tudi vrednosti (starost) iz seznama $seznam

Pikapolonica = 32
Martin = 82
Janez = 98
  <?php
  $seznam = array("Pikapolonica"=>"32", "Martin"=>"82", "Janez"=>"98");

  foreach ($seznam as $g => $vre) {
    echo "$g = $vre <br>";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO